leetcode 两数之和/两数相加

概要

前端对算法的需求一直是最少的,接触的无非是一些冒泡排序之类的简单算法,最近面试感触良多,不说面试算法已经是必考的题目,就说能够加深对Js的理解,也是要仔细看下
立个flag,对leetcode Js刷题,估计之后会再用GoLang走一遍

两数之和

给定一个整数数组和一个目标值,找出数组中和为目标值的两个数。
你可以假设每个输入只对应一种答案,且同样的元素不能被重复利用

1
2
3
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

直观暴力解法,双重循环

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} target
* @return {number[]}
*/
var twoSum = function(nums, target) {
for (var i = 0; i < nums.length; i++) {
for (var j = i+1; j < nums.length; j++) {
if (nums[i] + nums[j] === target) {
return [i, j]
}
}
}
};

字典查找

整个实现步骤为:先遍历一遍数组,建立map数据,然后再遍历一遍,开始查找,找到则记录index。代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
var twoSum = function(nums, target) {
let m = {};
for (var i = 0; i < nums.length; i++) {
let tmp = target - nums[i]
if (m[tmp] !== undefined) {
return [m[tmp], i]
}
m[nums[i]] = i
}
};

两数相加

给定两个非空链表来表示两个非负整数。位数按照逆序方式存储,它们的每个节点只存储单个数字。将两数相加返回一个新的链表。

你可以假设除了数字 0 之外,这两个数字都不会以零开头。

1
2
3
输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807

这道题主要考察连接结构,对链表结构并不熟悉,所以想起来有问题,下面的解法有用的位运算符等

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
var addTwoNumbers = function(l1, l2) {
var add = 0
, ans
, head;

while(l1 || l2) {
var a = l1 ? l1.val : 0
, b = l2 ? l2.val : 0;

var sum = a + b + add;
add = ~~(sum / 10);

var node = new ListNode(sum % 10);

if (!ans)
ans = head = node;
else {
head.next = node;
head = node;
}

if (l1)
l1 = l1.next;
if (l2)
l2 = l2.next;
}

if (add) {
var node = new ListNode(add);
head.next = node;
head = node;
}

return ans;
};